Kalendarium

 • 1253
  wzmianka o wsi Simanovici,
 • 1298
  dziesięcina ze wsi Bytków na szpital w Sławkowie (dokument biskupa Jana Muskaty),
 • 1313
  wieś Przełajka przekazana w akcie darowizny księcia bytomsko-kozielskiego Siemowita,
 • 1326
  informacja o opuszczonym kościele w Michałkowicach (dokument kolektora papieskiego Andrzeja z Verolo),
 • 1334
  wzmianka o wsi Sancovicz,
 • 1421
  założenie przy kościele i parafii w Michałkowicach szkoły,
 • 1451
  dokument księcia Bernarda Opolskiego wymienia wieś Seymanoviczi,
 • 1515
  wzmianka Siemianiowic w spisie wsi zobowiązanych do świadczenia prac na potrzeby zamku w Świerklańcu,
 • XVI
  górnictwo kruszcowe srebra i ołowiu na terenie dominialnym Michałkowic,
 • 1586
  zniszczenie w czasie wojny sukcesyjnej wsi Jakubowice, odtąd zwana pustać Jakubowice (Wüst Jakubowitz),
 • 1624
  w dokumencie ustalającym granicę Miedzy Księstwem Siewierskim a Państwem Bytomskim wymieniony Bańgów,
 • 1692
  panem dóbr Siemianowickich zostaje Kaspar Hunter von Grandon,
 • 1726
  w Przełajce nad brzegiem stawu powstałego ze spiętrzenia Brynicy zostaje założona kuźnia/fryszerka, czynna do połowy XiX wieku,
 • 1786
  na południowym stoku Lasu Bytkowskiego baron von Kloch uruchamia pierwszą na tym terenie odkrywkową kopalnię węgla Leśna (Waldgrube),
 • 1786
  wybudowanie murowanego kościoła w Michałkowicach,
 • 1787
  na wschodnim stoku wzgórza Bytkowskiego powstaje kopalnia Szczęście (Glücksgrube) założona przez Łazarza Henkla,
 • 1787
  w południowej części lasu bytkowskiego zostaje uruchomiona kopalnia Karolina przez barona von Klocha,
 • 1804
  założenie na polach Michałkowice II na południowy zachód od Sadzawek kopalni Fanny przez Rheinbabenów,
 • 1804
  uruchomienie na terenie dominum Bytkowskiego (Wełnowiec) huty Hohenlohe, z wielkim piecem, wytapiający żelazo z rudy wydobywanej m.in. na terenie Maciejkowic,
 • 1805
  na polu górniczym kopalni Karolina powstaje kopalnia Hohenlohe m.in. z szybem Alfred (Wełnowiec),
 • 1814
  przebudowa kaplicy pałacowej w kaplicę grobową, mauzoleum rodowe katolickiej lini Donnersmarcków,
 • 1818
  powstanie huty cynku Jerzy (Georgshütte),
 • 1820-1822
  założenie na terenie dóbr bytkowskich hut cynku Helena, August i Fryderyka,
 • 1823
  założenie kopalni Eugenia,
 • 1823
  wybuch pożaru w kopalni Fanny, trwającego do końca XIX wieku,
 • 1824
  dostawienie wieży do kościoła w Michałkowicach,
 • 1827
  uruchomienie kopalni Nadzieja Karola,
 • 1830
  powstanie jednoklasowej szkoły w Siemianowicach (SP1),
 • 1830
  połączenie kopalni Szczęście i Eugenia w kopalnię Szczęście Eugenii,
 • 1833-1835
  budowa huty Laura,
 • 1839
  uruchomienie huty Laura,
 • 1839
  otwarcie pierwszej stacji pocztowej,
 • 1839
  powstanie koloni robotniczej Grabie na gruntach michałkowickich, kupionych przez Hugona Henckla od Rheinbabenów,
 • 1842
  powstanie szkoły w Hucie Laura (SP3),
 • 1842
  powstanie pod Sadzawkami na terenie dominium michałkowickiego (Michałkowice II) huty cynku Życzenie Fanny,
 • 1845
  budowa huty Teresa na terenie dóbr Michałkowice II,
 • 1847
  uruchomienie na Brynicy w Przełajce amerykańskiego młyna,
 • 1850-1853
  powstanie kolei wąskotorowej tzw rosbany, przebiegała przez  Bytom, Maciejkowice, Bytków, Hutę Laura, Hutę Jerzego, Zawodzie, Janów, Szopienice, Brzęczkowice, początkowo ciągnięta przez konie,
 • połowa XIX wieku
  kolonii Hugo (Matejki),
 • 1854
  instalacja maszyny parowej w młynie amerykańskim,
 • 1855
  utworzenie z połączonych pól i zakładów górniczych Szczęście Eugenii, Nadzieja Karola, Leokadia, kopalnii Siemianowitz, kompleksu Vereinigte Siemianowitzer Steinkohlengruben (Zjednoczone Siemianowickie Kopalnie Węgla Kamiennego),
 • 1855
  Wilhelm Fitzner zakłada kuźnię mechaniczną, rozbudowaną jako Fabryka kotłów Fitznera (dzisiejsze Wojskowe Zakłady Mechaniczne),
 • 1856
  dostawienie trzech kaplic w parafii Michał Archanioła, założenie obecnego michałkowickiego cmentarza,
 • 1858
  założenie Spółki Brackiej górników siemianowickiej kopalń,
 • 1862
  drążenie szybu Knoff,
 • 1868
  otwarcie szpitala Spółki Brackiej (Knappschaftslazaret),
 • 1867
  budowa w Siemianowicach kościoła tymczasowego pod wezwaniem matki Boskiej Bolesnej, filialnego parafii michałkowickiej,
 • 1868
  rozpoczęcie produkcji przez fabrykę Śrub i Nitów Fitznera w kolonii Hugo,
 • 1869
  oddanie do użytku gazowni, na ternie Huty Laura,  (obecnie huta szkła),
 • 1870
  otwarcie dworca linii Prawobrzeżnej Kolei Odrzańskiej na odcinku Katowice-Bytom,
 • 1870
  powstanie szpitala hutniczego (Hüttenlazaret) w Hucie laury przy ul. Richtera (Sobieskiego),
 • 1870
  powstanie kopalni Chassee na terenie Michałkowice II,
 • 1871
  otwarcie odrębnego Urzędu pocztowego w Siemianowicach,
 • 1871
  hrabia Henckel tworzy spółkę Zjednoczone Huty Królewska i Laura (Vereinigte Königs- und Laurahütte) z siedzibą w Siemianowicach,
 • 1871
  budowa szybów Ficinus i Aschenborn późniejszej kopalni Siemianowice II (zlikwidowanej w 1998 roku),
 • 1871
  powstanie pierwszego wodociągu laurahuckiego z ujęć kopalnianej wody głębinowej,
 • 1872
  Erygowanie samodzielnej parafii siemianowickiej,
 • 1873
  teren osiedli wokół Huty Laura zostaje wydzielony z dóbr dominialnych i przekształcony w samodzielny obszar dworski z własnym zarządem pod nazwą Laurahütte,
 • 1875
  wielki pożar podczas, którego spłonęły dobra Laurahuttskie przy ul. Richterstrasse (obecnie Sobieskiego), w tym również browar,
 • 1876
  założenie w Laurahütte Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • 1877
  budowa nowego browaru w Laurahütte,
 • 1879
  głębienie szybu Richter I,
 • 1881
  głębienie szybu Richter II i Richter III,
 • 1884
  zakończenie budowy kościoła św Krzyża,
 • 1886
  założenie cmentarza ewangelickiego pod Pszczelnikiem,
 • 1886
  użycie w kopalni Huta Laura po raz pierwszy na śląsku wiertarki elektrycznej,
 • 1887
  uruchomienie kopalni Max (Michał),
 • 1887
  powstanie parafii ewangelickiej w Siemianowicach,
 • 1889
  zelektryfikowanie Siemianowic i Laurahütte,
 • 1890
  osada Laurahütte otrzymuje status niezależnej gminy (z magistratem na Sobieskiego),
 • 1890
  wodociąg z wodą od szybu Rozalia uznany za najzdrowszą,
 • 1890
  pogłębianie szybu Knoff,
 • 1891
  pierwsze brukowane ulice w Laurahütte,
 • 1892
  zapalenie pierwszych latarni gazowych w Laurahütte,
 • 1893
  przeniesienie Huttenlazaret do budynku przy ul. Zamkowej (Szpital Miejski 2),
 • 1895
  połączenie kopalń Chassée i Fanny pod nazwą Chassée-Fanny,
 • 1896
  pierwszy tramwaj parowy z Katowic do Siemianowic,
 • 1897
  powstanie siemianowickiego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego Sokół,
 • 1898
  tramwaj elektryczny z Katowic i z Chorzowa,
 • 1898
  pierwsze żarówki na głównej ulicy Laurahütte,
 • 1899
  modernizacja wodociągu od szybu Rozalia,
 • 1900
  rozbudowa szpitala górniczego (szpital miejski 1),
 • 1902-1903
  na placu targowym (Neumarketplatz) powstaje budynek magistratu siemianowickiego (obecny urząd miasta),
 • 1902-1904
  budowa neoromańskiego koscioła w Michałkowicach na miejscu XVIII wiecznej barokowej świątyni,
 • 1908
  rozbudowa browaru w Laurahütte, specjalizującego się w produkcji ciemnego piwa słodowego,
 • 1908
  rozdzielenie kopalni Huta laura na kopalnie Richter i (z szybami Ficinus i Knoff),
 • 1909-1911
  budowa krytej pływalni w Siemianowicach, obok zachodniego brzegu stawu hutniczego,
 • 1910
  założenie cmentarza na Nowym Świecie,
 • 1914
  budowa kościoła św Antoniego w Laurahütte,
 • 1917
  poświecenie cmentarza św. Antoniego,
 • 1919
  powstanie samodzielnej parafi laurahuckiej,
 • 1922
  przyłączenie miasta do Polski,
 • 1922
  powstanie Górnośląskiej Fabryki Czekolady i Cukrów Hanka,
 • 1925
  połaczenie kopalni Richter i Huta Laura (szybów Ficinus),
 • 1927
  Przemianowanie gminy Huta Laura-Siemianowice na Siemianowice Śląskie,
 • 1933
  zatopienie szybu Knoff przez wezbrana Brynicę,
 • 1933
  unieruchomienie kopalni Chassee,
 • 1934
  otwarcie huty szkła w latach 90 nazwanej Wanda,
 • 1936
  zmiana nazwy kopalni Richter na Siemianowice oraz kopalni Max na Michał,
 • 1939
  atak Freikorpsu na kopalnie Michał
 • 1944
  Założenie przez Niemców podobozu KL Auschwitz – Laurahütte,
 • 1945
  wejście Armii Czerwonej do miasta
 • 1948
  zmiana nazwy Huty Laura na Huta Jedność
 • 1951
  połaczenie do Siemianowic Śląskich, Michałkowic i Bytkowa, utworzenie powiatu miejskiego
 • 1951
  poświęcenie kościoła na Przełajce,
 • 1960
  budowa nowej trasy wlotowej do miasta od strony Katowic,
 • 1968
  otwarcie oddziału oparzeń w Szpitalu Miejskim 2,
 • 1968likwidacja pasażerskiego ruchu kolejowego na odcinku Katowice Szopienice Północne – Siemianowice Śląskie – Chorzów Stary,
 • 1972
  połączenie kopalni Siemianowice i Michał pod nazwą KWK Siemianowice,
 • 1980
  powołanie parafii Ducha Świętego na Bytkowie,
 • 1990
  eregowania parafi na Bańgowie,
 • 1994
  uroczyste pożegnanie kopalni Michał,
 • 1998
  likwidacji kopalni Michał,
 • 1999
  likwidacja kopalni Siemianowice,
 • 2009
  likwidacja tramwaju linii 12 do Chorzowa,
 • 2009
  budowa muzeum tradycji na terenie dawnej kopalni Michał,